Warunki korzystania z witryny internetowej

1. Warunki

Uzyskując dostęp do niniejszej Witryny, dostępnej pod adresem https://sugar-bliss-pl.com, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z Witryny i zgadza się, że jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z tych warunków, nie może uzyskiwać dostępu do tej witryny. Materiały zawarte w niniejszej Witrynie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Licencja na użytkowanie

Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów ze strony internetowej sugar-bliss-pl.com wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności, a w ramach tej licencji użytkownik nie może:

  • modyfikować ani kopiować materiałów;
  • wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania;
  • podejmować prób inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie sugar-bliss-pl.com;
  • usuwać z materiałów jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności; lub
  • przekazywanie materiałów innej osobie lub „dublowanie” materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.

Pozwoli to sugar-bliss-pl.com na wypowiedzenie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń. Po rozwiązaniu umowy, prawo do przeglądania zostanie również zakończone, a użytkownik powinien zniszczyć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w jego posiadaniu, zarówno w formacie drukowanym, jak i elektronicznym. Niniejsze Warunki świadczenia usług zostały stworzone przy pomocy Generatora Warunków Świadczenia Usług.

3. Wyłączenie odpowiedzialności

Wszystkie materiały na stronie sugar-bliss-pl.com są dostarczane „tak jak są”. sugar-bliss-pl.com nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w związku z czym neguje wszelkie inne gwarancje. Ponadto sugar-bliss-pl.com nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z takimi materiałami lub witrynami powiązanymi z tą witryną.

4. Ograniczenia

sugar-bliss-pl.com lub jego dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które powstaną w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej sugar-bliss-pl.com, nawet jeśli sugar-bliss-pl.com lub upoważniony przedstawiciel tej witryny został powiadomiony, ustnie lub pisemnie, o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

5. Poprawki i błędy

Materiały pojawiające się na stronie internetowej sugar-bliss-pl.com mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. sugar-bliss-pl.com nie obiecuje, że którykolwiek z materiałów na tej stronie jest dokładny, kompletny lub aktualny. sugar-bliss-pl.com może zmienić materiały zawarte na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. sugar-bliss-pl.com nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

sugar-bliss-pl.com nie sprawdził wszystkich witryn powiązanych z jego Witryną i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich powiązanych witryn. Obecność jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia strony przez sugar-bliss-pl.com. Korzystanie z jakiejkolwiek połączonej witryny odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje warunków korzystania z witryny

sugar-bliss-pl.com może zmienić niniejsze Warunki korzystania ze swojej Witryny w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Korzystając z niniejszej Witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków użytkowania.

8. Prywatność użytkownika

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

9. Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia związane z witryną sugar-bliss-pl.com podlegają prawu pl bez względu na przepisy kolizyjne.

Call Now Button